SIEC là đại diện chính thức của các trường đại học / các cơ sở giáo dục có uy tín cao của Úc, bao gồm các trường trung học, cao đẳng, trường cao đẳng và đại học: